OSAÜHINGU MENDALI
 MÜÜGI JA TÖÖVÕTU ÜLDTINGIMUSED
  
 Kehtivad alates “01”. juuli 2007. a


 1. ÜLDSÄTTED


1.1. Käesolevad müügi ja töövõtu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised Osaühing Mendali, registrikoodiga 10047391, aadressiga Kotzebue 18d, Tallinn, 10411, poolt müüdavate toodete ja süsteemide (edaspidi nimetatud Kaup) müügitingimused, samuti töövõtutingimused Osaühingu Mendali poolt nii kergvaheseinte kui ka muu alusmaterjali baasil valmistatavate süsteemide ja seadmete projekteerimise, ehitamise, paigaldamise, hooldamise ja  konsulteerimise teenuste osutamisel ning nimetatud teenuste osutamise tulemiks oleva süsteemi, seadme vms valmistamisel või muu kokkulepitud tulemuse saavutamisel (edaspidi nimetatud Töö). Tööks Üldtingimuste tähenduses on nii osutatav teenus kui ka teenuse osutamise tulemusel valmiv konkreetne seade või süsteem. 
1.2. Üldtingimused sisaldavad ka garantiitingimusi, mis kuuluvad Üldtingimuste 9. peatükis sätestatud juhtudel kohaldamisele Osaühingu Mendali  poolt müüdavale Kaubale ja tehtavale Tööle. 
1.3. Osaühingut Mendali nimetatakse edaspidi vastavalt kontekstile ka Müüjaks ja/või Töövõtjaks. Osaühingu Mendali  poolt müüdava Kauba ostjat nimetatakse edaspidi Ostjaks. Osaühingult Mendali  tellijat nimetatakse edaspidi Tellijaks. Ostjat/ Tellijat ja Osaühingut Mendali nimetakse Üldtingimustes edaspidi ka Pool või koos Pooled. 
1.4. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Poolte vahel sõlmitud ja sõlmitava(te)le müügilepingu(te)le ja töövõtulepingu(te)le (edaspidi nimetatud Leping(ud)). Üldtingimuste tähendus on Lepinguteks Poolte vahelised nii kahe-või mitmepoolselt ühe tervikdokumendina allkirjastatud müügi- ja töövõtulepingud (sh pikaajalist õigussuhet reguleerivad raamlepingud) kui ka ühepoolsete dokumentide (pakkumused, tellimused, tellimuskirjad, kinnituskirjad jms) vahetamise teel sõlmitud müügi- ja töövõtulepingud.  Üldtingimused on Osaühingu Mendali  ja Ostja/Tellija vahel sõlmitava(te) kõikide Lepingu(te) lahutamatuks lisaks. 
1.5. Lepingus ja selle lisades määratakse kindlaks Osaühingu Mendali  poolt müüdav Kaup või osutatav Töö, samuti müüdava Kauba või osutatava Töö omadused, kvaliteet, pakend, hind, ettemaksu suurus, üleandmise tingimused ja tähtaeg, veokulude suurus, Poolte andmed jm tingimused, mida Pooled peavad oluliseks.  
1.6. Üldtingimustest kõrvalekalded on lubatud üksnes Osaühingu Mendali  nõusolekul. Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitud tingimustest. 
1.7. Väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust tegutsevale füüsilisest isikust Ostja/Tellijale (edaspidi nimetatud ka Tarbija) kehtivad käesolevad Üldtingimused niivõrd, kuivõrd Üldtingimuste sätted ei lähe vastuollu Eesti Vabariigi õigusaktides sisalduva tarbijaregulatsiooni imperatiivsete normidega. 
1.8.  Üldtingimused on kättesaadavad nii Osaühingu Mendali müügiosakonnas Kotzebue 18d Tallinn kui ka Osaühingu Mendali interneti koduleheküljel aadressil: www.mendali.ee


2. KAUBA/TÖÖ TELLIMINE


2.1. Kui Pooled ei sõlmi konkreetse Kauba müügiks või Töö tellimiseks kahe-või mitmepoolset ühe dokumendina ja mõlema Poole poolt allkirjastatavat Lepingut, toimub konkreetse Kauba ostmisele/ Töö tellimisele suunatud Lepingute sõlmimine Üldtingimuste 2. peatükis sätestatud viisil. Kui Poolte vahel on allkirjastatud  kahe- või mitmepoolne müügi- või töövõtulepingu raamleping, siis kohaldatakse käesolevas peatükis sätestatut raamlepingu raames toimuvate üksikute tehingute puhul. 
2.2. Juhul, kui Ostja/Tellija esitab Osaühingule Mendali hinnaküsimise või tellimuse, esitab Osaühing Mendali  Ostjale/Tellijale kirjaliku pakkumise soovitava Kauba/Töö kohta. Pakkumises fikseeritakse pakutava Kauba/Töö artikkel, nimetus, kogus, hind, Kauba/Töö üleandmise viis ja koht, tarnetähtaeg, pakkumise kehtivuse tähtaeg, tasumistingimused, vajadusel ka tehniline teave ja lisatingimused. Töö tellimiseks esitatud pakkumises fikseeritakse lisaks Töö võimalikult täpne kirjeldus ja soovitatav otstarve. 
2.3.  Ostja/Tellija peab pakkumise üheselt mõistetavalt kinnitama (aktseptima) pakkumise kehtivuse tähtaja jooksul, saates sellekohase kirjaliku kinnituse kas eraldi dokumendina või allkirjastades Osaühingu Mendali  poolt saadetud pakkumise ning tagastades selle allkirjastatuna Osaühingule Mendali. Pakkumise kinnituseks loetakse ka pakkumise faktilist täitma asumist (sh hinna või ettemaksu tasumist). Pakkumise kinnitamisega Ostja/Tellija poolt loetakse Kauba ostmise või Töö tellimise Leping sõlmituks. 
2.4.  Ostja/Tellija poolt pakkumise kinnitamine loetakse Ostja/Tellija tagasivõtmatuks tahteavalduseks osta/tellida Osaühingu Mendali pakkumises kirjeldatud Kaupa/Tööd. Juhul, kui Ostja/Tellija vaatamata eeltoodule soovib loobuda kinnitatud pakkumisest, vastutab Ostja/Tellija Üldtingimustes (sh punkt 3.8) ning Lepingus nimetatud viisil, kohustudes muuhulgas hüvitama loobumisega Osaühingule Mendali  tekkinud/ tekkivad kulutused ja/või kahju.
2.5.  Osaühing Mendali on kohustatud Ostjat/Tellijat viivitamatult teavitama asjaolude ilmnemisest, mis toovad või võivad tuua kaasa tellimuse ja/või Lepingu(te) täitmise võimatuse kokkulepitud tingimustel või tähtaja jooksul.
2.6. Ostja/Tellija  vastutab teabe ja eelinformatsiooni õigsuse ja tegelikkusele vastavuse eest, mida ta annab Kauba ostmisel ja/või Töö tellimisel ostetava Kauba/ tellitava Töö kasutamis- ja rakendamistingimuste kohta. 
 


 3. HINNA TASUMINE


3.1. Osaühingu Mendali poolt Ostjale/Tellijale müüdava Kauba või osutatava Töö eest tasumisele kuuluv ning esitatavatel arvetel märgitud Kauba või Töö hinna aluseks on Osaühing Mendali hinnakiri või pakkumises fikseeritud kokkuleppeline hind. Juhul, kui aluseks olevas hinnakirjas ei sisalda kaupadele ja teenuste hinnad käibemaksu, lisatakse käibemaks hinnale Ostjale/Tellijale esitatavas arves.
3.2.  Osaühingul Mendali on õigus muuta pärast Lepingu sõlmimist müüdavate Kaupade ja/või tehtavate Tööde hinda, kui see on mõistlikult põhjendatud. Kauba/Töö hinna tõstmine on lubatud eeskätt seoses Eesti krooni kursi muutumisega EURO suhtes, maksukoormuse suurenemisega, elukalliduse tõusuga ja/või Kauba/Töö tooraine hinnamuudatustega maailmaturul, samuti juhul, kui Kaubaks oleva toote ja/või Töö tegemisel kasutatavate toodete tootja muudab pärast Lepingu sõlmimist Osaühingule Mendali kehtestatud hindu. Sellistel juhtudel on Osaühingul Mendali õigus muuta hinda proportsionaalselt elukalliduse tõusuga ja/või tootja poolt muudetud hindadega. Osaühing Mendali on kohustatud teavitama Ostjat/Tellijat hinnakirjas tehtavatest olulistest muudatustest vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne muudatuste kehtima hakkamist, v.a hinnamuudatuste puhul, mille tingivad toote tooraine hinnamuudatused maailmaturul.
3.3.  Töövõtu puhul on Töövõtja poolt koostatud ja Tellijaga pakkumises kooskõlastatud Töö eelarve (kalkulatsioon) Pooltele siduv. Töövõtjal on ühepoolselt õigus eelarvet ületada vaid sel juhul, kui see on tingitud Tööga seotud lisatööde tegemise vajadusest või on muul viisil  objektiivselt põhjendatud, eeskätt juhul, kui see on põhjustatud ettenägematute ja/või vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest, millest omakorda on tingitud täiendavate kuluartiklite kasutuselevõtmise vajadus. Eelarve ületamised üle viie (5) protsendi Töö maksumusest peab Töövõtja eelnevalt kooskõlastama Tellijaga. Eelarve suurenemisel tuleb lisatööde eest juurdelisanduva hinna arvestamisel lähtuda põhitöö osas Tellija poolt kinnitatud pakkumises kokkulepitud hindadest ja/või kehtivast hinnakirjast, arvestades pakkumises toodud soodustusi (sh hinnaalandust jms). 
3.4.  Ostja/Tellija kohustub tasuma ettemaksuna 50% (viiskümmend protsenti) Lepinguga kokkulepitud Kauba/Töö hinnast hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul pakkumise kinnitamisest, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud ja/või Üldtingimused ei sätesta teisiti. Ettemaksu arve väljastatakse vastavalt käibemaksuseaduse § 37 lg-le 2 seitsme (7) päeva jooksul pärast ettemaksu laekumist Osaühingu Mendali arveldusarvele. 
3.5. Juhul, kui Ostja/Tellija on hetkel või on olnud võlgnikuna Krediidiinfo poolt peetavas maksehäirete registris või kui Osaühingul Mendali on mõnest muust usaldusväärsest allikast pärinev info Ostja/Tellija võlgnevuste kohta kolmandate isikute ees, on Osaühingul Mendali õigus nõuda ettemaksuna kuni 100% (sada protsenti) Kauba/Töö hinnast. 
3.6.  Ostja/Tellija kohustub teistsuguse erikokkuleppe või Üldtingimuste eriregulatsiooni puudumisel Kauba/Töö hinna tervikuna tasuma 5 (viie) kalendripäeva jooksul arvates lõpparve esitamise kuupäevast. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel esitab Osaühing Mendali lõpparve kolme (3) päeva jooksul pärast Kauba/Töö üleandmise-vastuvõtmise lõppkti allkirjastamist. 
3.7. Looduskivitoodete ostmise korral kohustub Ostja maksma tasumisele kuuluva ostuhinna tervikuna enne Kauba üleandmist Ostjale. Müüja laos mitteoleva ja Müüja poolt täiendavalt tellimisele kuuluvate looduskivitoodete puhul kohustub Ostja tasuma ettemaksuna 50% (viiskümmend protsenti) ostuhinnast enne Kauba Müüja poolt tellimist. Viimatikirjeldatud juhul kohustub Ostja ülejäänud 50% (viiskümmend protsenti) ostuhinnast tasuma pärast Kauba saabumist Müüja lattu ning enne Kauba väljastamist Ostjale. 
3.8.  Kui Ostja/Tellija on tasunud Osaühing Mendali müüdava Kauba ja/või tehtava Töö eest ettemaksu, on see käsitletav käsirahana. Juhul, kui Ostja/Tellija loobub aktseptitud pakkumisest või Lepingust, jääb käsirahana makstud ettemaks Osaühingule Mendali. Kui tellimusest loobumine on tingitud Osaühingust Mendali tulenevatest põhjustest, tagastab Osaühing Mendali Ostjale/Tellijale ettemaksu.
3.9.  Esitatud arvete alusel tasumisele kuuluvad summad tuleb tasuda kas sularahas või pangaülekandega Osaühingu Mendali arveldusarvele, mis on märgitud Ostjale/Tellijale esitatud arvel. Ostja/Tellija märgib maksekorraldusele või arveldustšekile tasutava(te) arve(te) numbri(d), arve(te) kuupäeva(d) ja olemasolul ka Kauba saatelehe numbri.
3.10. Kauba/Töö hind loetakse tasutuks hinnale vastava summa laekumise hetkest Osaühing Mendali  arveldusarvele või sularaha üleandmisel raha vastuvõtmiseks volitatud Osaühing Mendali  esindajale.
3.11. Kui arvel märgitud maksetähtaeg on pikem Üldtingimustes ja/või Lepingus sätestatust, kohaldatakse arvel sätestatud tähtaega, vastupidisel juhul aga tähtaega, mis on Ostjale/Tellijale soodsam.
3.12. Krediiditingimustel müük ja töövõtt, samuti krediidi piirmäär Kauba ostmisel/ Töö tellimisel Osaühingult Mendali määratakse kindlaks Lepinguga või vastavasisulise erikokkuleppega. Kui Ostjal/Tellijal on tasumata arvetest tulenev võlgnevus üle kokkulepitud krediidimäära, lõpetab Osaühing Mendali Ostjale/Tellijale Kauba üleandmise ja/või Töö tegemist.
3.13. Kui Osaühing Mendali on tarnetähtpäeval (so päeval, millal on kokku lepitud Kauba/Töö üleandmine) Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmiseks valmis pannud, kuid Ostja/Tellija ei võta Kaupa/Tööd vastu ning satub vastuvõtuviivitusse, on Osaühingul Mendali õigus esitada arve kolm (3) päeva pärast Kauba/Töö üleandmiseks määratud päeva ning Ostja/Tellija kohustub sõltumata Kauba/Töö otsese valduse saamise päevast tasuma Kauba/Töö hinna tervikuna 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates lõpparve saamisest. Enne hinna täielikku tasumist Kauba/Töö omandiõiguse üleminekut ei toimu.  
3.14. Vaheaktiga akteeritud tööde osas esitab Osaühing Mendali vahearve kolme (3) päeva jooksul pärast Kauba/Töö üleandmise-vastuvõtmise vaheakti allkirjastamist. Vahearve kohustub Ostja/Tellija tasuma 5 (viie) kalendripäeva jooksul arvates vahearve esitamise kuupäevast 4. KAUBA/TÖÖ VALDUSE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE. JUHUSLIKU HÄVIMISE JA KAHJUSTUMISE RIISIKO ÜLEMINEK


4.1. Osaühing Mendali laos oleva valmisoleva Kauba kohustub Osaühing Mendali Ostjale üle andma üldjuhul seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates ostuhinna tervikuna tasumisest (tarnetähtaeg), v.a juhul, kui arvel on märgitud teistsugune tähtaeg või kui Pooled on eraldi kokkuleppega kokku leppinud teistsuguses tähtajas.
4.2.  Osaühingu Mendali laos mitteoleva Kauba ja/või tellitava Töö puhul lepitakse Kauba/Töö valmimise ja üleandmise tähtaeg (tarnetähtaeg) Ostjaga/Tellijaga igakordselt eraldi kokku. Tarnetähtaeg hakkab Töö tellimise puhul kulgema tööfrondi üleandmisest. Tööfrondi üleandmine toimub tööfrondi üleandmise-vastuvõtmise akti alusel, mis allkirjastatakse Poolte või Poolte volitatud esindajate poolt pärast Lepingu sõlmimist (eeskätt pärast pakkumise kinnitamist Ostja/Tellija poolt) ja ettemaksu laekumist Müüja arveldusarvele. Müüja asub tellitud Tööd teostama pärast tööfrondi üleandmist. Juhul, kui pärast tööfrondi üleandmist esineb tööfrondi tagamisel Ostjast/Tellijast tingitud häireid (nt ei tagata juurdepääsu objektile) ning seeläbi on Töö teostamine takistatud, on Osaühingul Mendali õigus pikendada tarnetähtaega päevade arvu võrra, mil tööfrondi tagamisel esines häireid. 
4.3. Teistsuguse erikokkuleppe puudumisel kohustub Osaühing Mendali laos valmisoleva Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üle andma kokkulepitud tarnetähtpäeval Osaühing Mendali laos aadressil Kotzebue 18d, Tallinn. Osaühingu Mendali laos mitteoleva Kauba ja/või tellitava Töö puhul lepitakse Kauba/Töö üleandmise koht igakordselt eraldi kokku.
4.4.  Teistsuguse kokkuleppe puudumisel ei garanteeri Osaühing Mendali Ostjale/Tellijale transporti Kauba/Töö äraveoks Osaühingu Mendali territooriumilt. Kui Ostja/Tellija kasutab Kauba/Töö oma territooriumile kohalevedamiseks enda veovahendeid või Ostja/Tellija poolt valitud kolmanda isiku veovahendeid, ei vastuta Osaühing Mendali Kauba/Töö transportimisel tekkinud puuduste ja kahjustuste eest.
4.5. Kauba/Töö lõplik üleandmine toimub mõlema Poole või Poolte esindajate poolt allkirjastatava üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis üldjuhul sisaldab alljärgnevaid andmeid: Kauba/Töö nimetus, kood, ühik, kogus, üleandmise koht ja aeg, Ostja/Tellija esindajana Kauba/Töö vastu võtnud isiku nimi ning ametikoht, pretensioonide olemasolu. 
4.6. Juhul, kui tellitava Töö maksumus ületab 200 000 (kakssada tuhat) krooni (so ilma käibemaksuta) ning tarnetähtaeg on üle 1 (ühe) kalendrikuu, toimub Töö valminud osa vaheakteerimine (so valminud Töö vaheaktiga üleandmine-vastuvõtmine) iga ühe (1) kalendrikuu tagant, kusjuures esimene vaheakteerimine toimub 1 (üks) kalendrikuu pärast tarnetähtaja kulgemise algust. 
4.7. Kauba/Töö vastuvõtmiseks ja tööfrondi üleandmiseks  volitatud isikud määratakse kindlaks Lepingus (sh pakkumise kinnituses) või selle eraldi lisas. Juhul, kui Ostja/Tellija saadab Kaupa/Tööd vastu võtma ja arvele-saatelehele ja/või üleandmise-vastuvõtmise aktile alla kirjutama kolmanda isiku, kes ei ole Ostja/Tellija seaduslik esindaja, peab viimatinimetatu esitama kirjalikus vormis volikirja, mis tõendab, et kolmandal isikul on õigus Kaupa/Tööd vastu võtta. Müüjal on õigus keelduda üleandmast Kaupa/Tööd isikule, kelle volitused on tõendamata.
4.8. Kauba/Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale/Tellijale üle Kauba/Töö Ostjale/Tellijale lõpliku üleandmisega, v.a punktis 4.9 ja 4.10 nimetatud juhtudel. 
4.9. Kui Osaühing Mendali on tarnetähtpäeval Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmiseks valmis seadnud ja/või Ostja/Tellija territooriumile kohale toimetanud ning on sellest Ostjale/Tellijale teada andnud, kuid Ostja/Tellija satub viivitusse toimingu tegemisega, millega ta peab Kauba/Töö üleandmisele-vastuvõtmisele kaasa aitama (eelkõige, kui Ostja/Tellija ei võta asja vastu või ei võimalda ligipääsu oma territooriumile), läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale/Tellijale üle tarnetähtpäeva saabumisel hetkest, mil Osaühing Mendali on teinud kõik vajaliku Kauba/Töö üleandmiseks. 
4.10. Kui Kauba/Töö toimetab Ostjale/Tellijale kohale viimase poolt valitud ja Lepingu pooleks mitteolev vedaja, läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale/Tellijale üle Kauba/Töö üleandmisest vedajale. 
4.11. Kui Pooled on kokku leppinud Kauba/Töö üleandmises Osaühing Mendali territooriumil, kohustub Ostja/Tellija Kauba/Töö Osaühing Mendali territooriumilt ära viima kokkulepitud tarnetähtpäeval, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates tarnetähtpäeva saabumisest. 
4.12. Juhul, kui Ostja/Tellija ei täida Üldtingimuste punktis 4.11 sätestatud kohustust ning ei taga seitsme (7) kalendripäeva jooksul Kauba/Töö äravedu Osaühing Mendali territooriumilt ja/või juhul, kui Ostja/Tellija ei võta õigeaegselt Kaupa/Tööd kokkulepitud kohas vastu, on Osaühingul Mendali õigus nõuda Ostjalt/Tellijalt Kauba/Töö hoidmise eest tasu 0,1% (null koma üks protsenti) äraviimata Kauba/Töö hinnast päevas. Osaühingul Mendali on õigus eeltoodud hoidmise tasu Ostjalt/Tellijalt nõuda ka juhul, kui Osaühing Mendali kohustub Kauba/Töö Ostja/Tellija territooriumile kohale vedama, kuid Ostjast/Tellijast tulenevatel põhjustel ei ole võimalik Kaupa/Tööd Ostjale/Tellijale üle anda. 
4.13. Juhul, kui Osaühing Mendali on teinud endast kõik mõistlikult sõltuva tarnetähtpäeval Kauba/Töö üleandmiseks, kuid Ostja/Tellija satub viivitusse toimingu tegemisega, millega ta peab Kauba/Töö üleandmisele-vastuvõtmisele kaasa aitama, ei vastuta Osaühing Mendali pärast tarnetähtpäeva saabumist Kauba/Töö kahjustumise või hävimise eest, v.a tahtluse või raske hooletuse korral. Juhul, kui Ostja/Tellija ei ilmu üleandmise-vastuvõtmise vahe- või lõppakti allkirjastamisele ja/või keeldub akti allkirjastamast, kohustub Ostja/Tellija esitama kolme (3) kalendripäeva jooksul akti allkirjastamise keeldumise päevast esitama Osaühingule Mendali kirjaliku põhjenduse akti allkirjastamisest keeldumise kohta. Kirjaliku põhjenduse õigeaegse esitamata jätmise korral loetakse akt Ostja/Tellija poolt allkirjastatuks ning Kaup/Töö vastuvõetuks. 
4.14. Lepingute, mille puhul Töövõtja on kohustatud Töö Tellijale üle andma ositi, kehtib Üldtingimuste peatükis 4 sätestatu iga Töö osa suhtes eraldi ning ka kogu Töö suhtes tervikuna, arvestades seejuures Töö ositi üleandmise erisusi.


5. TELLITUD KAUBA/TÖÖ KOHALETOIMETAMINE


5.1. Juhul, kui Osaühing Mendali on kohustatud Kauba/Töö Ostja/Tellija territooriumile või Ostja/Tellija poolt määratud asukohta toimetama oma veovahendiga või Osaühing Mendali poolt valitud ja Lepingu pooleks mitteoleva vedaja/ ekspediitori veovahendiga, kannab Ostja/Tellija Kauba/Töö transpordikulud, v.a erikokkulepped. Kui Kauba/Töö vedu toimub Ostja/Tellija enda veovahendiga või Ostja/Tellija poolt valitud vedaja veovahendiga, kannab transpordikulud Ostja/Vedaja.
5.2. Kauba/Töö transport peab toimuma tingimustes, mis tagavad Kauba/Töö kvaliteedi säilimise. Osaühing Mendali vastutab Ostja/Tellija ees Kaubale/Töö vedamise käigus tekkinud puuduste ja kahju eest üksnes juhul, kui Kauba/Töö Ostjale/Tellijale kohaletoimetamine toimub kokkuleppeliselt Osaühing Mendali veovahendiga või Osaühing Mendali poolt valitud kolmanda isiku veovahendiga. 


6.  KAUBA/ TÖÖ OMANDI ÜLEMINEK MÜÜJALT OSTJALE, OMANDIRESERVATSIOON


6.1. Kauba/Töö omand läheb Osaühingult Mendali Ostjale/Tellijale üle hetkel, mil Osaühingule Mendali on tervikuna laekunud tellitud Kauba/Töö hind (omandireservatsioon). 
6.2. Kuni Kauba/Töö omandi üleminekuni ei ole Ostjal/Tellijal õigust Kaupa/Tööd käsutada (sh ümber töödelda, kasutada tootmisprotsessis, võõrandada ega koormata asjaõiguslike ega võlaõiguslike koormatistega).


7. KAUBA/TÖÖ KVALITEET JA LEPINGUTINGIMUSTELE VASTAVUS


7.1. Osaühing Mendali poolt müüdav Kaup ja üleantav Töö peavad vastama Lepingutingimustele (st eeskätt pakkumises sätestatud tingimustele) ning vastavat liiki asjale ja/või teenusele tavaliselt esitatavatele kvaliteedinõuetele, kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul, kui Kauba tootja on konkreetse Kauba suhtes välja andnud tootesertifikaadi, peab Kaup vastama nimetatud sertifikaadis toodud kvaliteeditingimustele. Osaühing Mendali peab tagama, et üleantava Kauba/Töö suhtes ei oleks kolmandatel isikutel õigusi ega nõudeid, et Kaup/Töö oleks legaalne ning et Kaupa/Tööd ei oleks eelnevalt kasutatud kolmandate isikute poolt. 
7.2. Osaühing Mendali vastutab Kauba/Töö kvaliteedi- ja/või lepingutingimustele mittevastavuse eest juhul, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale/Tellijale. Osaühing Mendali ei vastuta Kauba/Töö kvaliteeditingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut Ostjale/Tellijale.
7.3. Ostjal/Tellijal on õigus keelduda mittenõuetekohase Kauba/Töö vastuvõtmisest. Kvaliteedi- ja/või lepingutingimustele mittevastava Kauba/Töö kohustub Osaühing Mendali mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul Ostja/Tellija poolt vastava nõude esitamisest, Müüja omal valikul kas parandama või asendama oma kulul.
7.4. Kui Ostja/Tellija ei nõua Kauba/Töö asendamist või parandamist üheaegselt teate esitamisega Kauba/Töö Lepingutingimustele (eelkõige kvaliteeditingimustele) mittevastavuse kohta või ühe (1) nädala jooksul pärast nimetatud teate esitamist, kaotab Ostja/Tellija õiguse nõuda Osaühingult Mendali Kauba/Töö asendamist või parandamist.
7.5. Osaühing Mendali ei vastuta Kauba/Töö lepingu- ja/või kvaliteeditingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja/Tellija Kauba/Töö vastuvõtmisel mittevastavusest teadis või pidi teadma.
7.6. Majandus- või kutsetegevuses Lepingu sõlminud Ostja/Tellija on kohustatud Kauba/Töö vastuvõtmisel Kauba/Töö viivitamata üle vaatama või organiseerima selle kohese ülevaatuse mõne teise isiku poolt.
7.7. Kui Ostja/Tellija avastab Kauba/Töö vastuvõtmisel puudusi Kauba/Töö kvaliteedis või avastab muu Lepingutingimustele mittevastavuse, peab Ostja/Tellija avastatud puudujäägist või puudustest Osaühingut Mendali teavitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe (1) nädala jooksul, esitades puuduste täpse kirjelduse. Puuduste avastamisel tuleb puuduste iseloom ja ulatus koheselt kirjalikult fikseerida eraldi aktiga.
7.8. Majandus- või kutsetegevuses Lepingu sõlminud Ostja/Tellija peab Kauba/Töö Osaühing Mendali viivitamatult teavitama kvaliteedi- ja/või lepingutingimustele mittevastavusest Kauba/Töö vastuvõtmisel teostatava ülevaatuse käigus, v.a juhul, kui tegemist on varjatud puudustega, mis ilmnevad või avalduvad alles hiljem. Juhul, kui Ostja/Tellija ei vaata Kauba/Töö vastuvõtmisel Kaupa/Tööd üle piisava põhjalikkusega ning ei teavita Osaühing Mendali Kauba/Töö vastuvõtmisel viivitamatult Kauba/Töö kvaliteedi- ja/või lepingutingimustele mittevastavusest, kaotab Ostja/Tellija õiguse hiljem tugineda Kauba/Töö võimalikele puudustele, v.a juhul, kui tegemist on varjatud puudustega, mis ilmnevad või avalduvad alles hiljem. 
7.9. Töövõtja on seotud informatsiooniga, mida Tellija talle annab Töö soovitava otstarbe ja rakendusala kohta. Juhul, kui Tellija tellis Töö teatud eriliseks otstarbeks, ei loeta Tööd kvaliteedi- või lepingutingimustele mittevastavaks, kui see Töö ei sobi muuks otstarbeks (sh otstarbeks, milleks seda liiki Tööd tavaliselt kasutatakse) kui see, milles Lepingus on kokku lepitud. 
7.10. Ostja/Tellija peab Osaühingule Mendali viimase nõudmisel võimaldama juurdepääsu puudustega Kauba/Töö ülevaatamiseks, et Osaühing Mendali saaks veenduda Kauba/Töö kvaliteedile ja/või lepingutingimustele  mittevastavuses. Kui Pooled jäävad ühise kvaliteedikontrolli käigus eriarvamusele Kauba/Töö kvaliteeditingimustele mittevastavuse osas, fikseeritakse see aktiga ning tellitakse puuduste ulatuse ning põhjuste hindamiseks sõltumatu ekspertiis. Kui ekspertiis ei avasta Kauba/Töö kvaliteeditingimustele mittevastavust, tasub ekspertiisikulud Ostja/Tellija. Muudel juhtudel kannab ekspertiisi kulud Pool, kes ekspertiisi tulemuste kohaselt puuduste eest vastutab. Kui puuduste eest vastutavad mõlemad Pooled, kantakse ekspertiisikulud võrdselt.
7.11. Ostja/Tellija on Kauba/Töö kvaliteedi- ja lepingutingimuste säilitamiseks kohustatud Kauba/Töö hoidmisel ja ladustamisel järgima Kaubaks/Töö tulemiks oleva asja hoidmisele ja ladustamisele tavaliselt esitatavaid nõudeid, samuti õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Lisaks eeltoodule on Ostja/Tellija kohustatud järgima Kauba/Töö hoidmise ja ladustamise tingimusi, mis on fikseeritud kas Lepinguga ja/või toote pakendil ja/või etiketil. 
7.12. Osaühingul Mendali on õigus Ostjale/Tellijale anda, muuta ja/või täiendada juhiseid konkreetse Kauba/Töö hoidmise ja/või ladustamise tingimuste kohta, mis on Ostjale/Tellijale järgimiseks kohustuslikud. 
7.13. Kvaliteeditingimustele ja/või Ostja/Tellija tellimusele vastavat Kaupa/Tööd ei pea Osaühing Mendali Ostjalt/Tellijalt tagasi võtma. Kui vastava erikokkuleppe alusel Osaühing Mendali siiski võtab kvaliteedi- ja lepingutingimustele vastava Kauba/Töö tagasi, hüvitab ta sel juhul tagastatud Kauba/Töö eest Ostjale/Tellijale kuni 70% müügihinnast. Kui Kaup/Töö tagastatakse hiljem kui kolm (3) kuud pärast Kauba/Töö kättesaamist, hüvitatakse 50% Kauba/Töö müügihinnast. Kui Kaup/Töö tagastatakse hiljem kui kuus (6) kuud pärast Kauba/Töö kättesaamist, hüvitust ei maksta.


 8. POOLTE VASTUTUS


8.1. Pooled vastutavad oma Lepingust ja/või Üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, v.a juhul, kui rikkumine on vabandatav. 
8.2. Juhul, kui  Osaühing Mendali viivitab Kauba/Töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Ostjal/Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,2% (null koma kaks protsenti) Kauba/Töö hinnast iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 10% (kümme protsenti) Kauba/Töö hinnast. Kui Ostja/Tellija on esitanud leppetrahvi kirjaliku nõude õigeaegselt (st kahe kuu jooksul rikkumise avastamisest), on Ostjal/Tellijal õigus Kauba/Töö eest tasumisel vähendada hinda leppetrahvi summa võrra. 
8.3. Juhul, kui Ostja/Tellija on tervikuna tasunud Kauba/Töö eest tasumisele kuuluva hinna, kuid  Osaühing Mendali viivitab ilma mõjuva põhjuseta Kauba/Töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on Ostjal/Tellijal õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda või Lepingust taganeda.
8.4. Juhul, kui Osaühing Mendali on Ostjale/Tellijale andnud juhised üleantud Kauba/Töö kasutamise ja ekspluatatsiooni kohta, on need Ostjale/Tellijale järgimiseks kohustuslikud. Osaühing Mendali vastutab teabe õigsuse eest, mida ta annab Kauba/Töö kasutamise tingimuste kohta. Osaühing Mendali  ei vastuta kahju eest, mis on Kaubale/Tööle ja/või Ostjale/Tellijale ja/või kolmandatele isikutele tekkinud Kauba/Töö selle otstarbele või Lepingu tingimustele mittevastava kasutamise, hoiustamise ja/või ladustamise tõttu. 
8.5. Ostja/Tellija kaotab õiguse leppetrahvi nõuda, kui ta kahe (2) kuu jooksul pärast  Osaühing Mendali poolse kohustuse rikkumise avastamist Osaühing Mendali  ei teata, et ta leppetrahvi nõuab. 
8.6. Juhul, kui Ostja/Tellija viivitab Kauba/Töö hinna tasumisega üle kokkulepitud tähtaja, on  Osaühingul Mendali õigus keelduda lepinguliste kohustuste täitmisest seni, kuni Ostja/Tellija on oma kohustused nõuetekohaselt täitnud. Lisaks eeltoodule on Ostjal/Tellijal kohustus maksta viivist, mille suuruseks on 0,2 % (null koma kaks protsenti) tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Töövõtu puhul on Töövõtjal Tellija poolt üleantud asjade ja Töö suhtes seaduslik pandiõigus. 
8.7. Kauba/Töö hinna mittetasumisel või tasumisega viivitamisel on Osaühingul Mendali õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda või sellest taganeda, nõuda Ostjalt/Tellijalt rikutud kohustuse täitmist ja/või tekkinud kahju hüvitamist, kusjuures  Osaühingul Mendali on õigus anda võlgnevus(t)e sissenõudmine kolmandale isikule, sh advokaadi- ja/või inkassobüroole. Ostja/Tellija kohustub  Osaühingule Mendali hüvitama kõik võlgnevuse sissenõudmisega Osaühingule Mendali tekkinud kulutused, sh õigusabi- ja õigusteenuskulud täies ulatuses. 
8.8. Ostja/Tellija poolt Lepingu ja/või Üldtingimuste alusel tasumisele kuuluvatest summadest loetakse esimeses järjekorras tasutuks intressid, viivised ja leppetrahv, seejärel põhivõlgnevus alates varasemast võlgnevusest ning kõige viimasena arve(d), mille maksetähtpäev ei ole veel saabunud. Eeltoodu kehtib ka juhul, kui Ostjal/Tellijal on tekkinud võlgnevus mitme erineva Kauba/Töö eest, sh kui vastavad tellimused on esitatud erinevate Lepingute alusel.
8.9. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ning mille saabumist nad Lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (Vääramatu jõud). Vääramatu jõu asjaoludeks on muuhulgas tulekahju, sõda, streik, tööseisak, mäss, mobilisatsioon, loodusõnnetused, energiavarustuse piirangud, transporditakistused, põhi- või abitoodete tarnete katkemine Osaühingust Mendali mitteolenevatel põhjustel jne. 
8.10. Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele ning Vääramatu jõu asjaolude äralangemisel Lepingut täitma asuma.
8.11. Kui Vääramatu jõu asjaolude tõttu on Poole Lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 90 (üheksakümmend) kalendripäeva järjest, võivad Pooled Lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Sellisel juhul ei ole Pool, kelle kohustuste täitmine oli takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, kohustatud maksma teisele Lepingu Poolele kahjuhüvitist kohustuste mittetäitmise eest. Lepingu ülesütlemise õigust ei ole teisel Poolel juhul, kui Vääramatu jõu asjaolu, mis takistab Poolel Lepingut täitmast, tekkis pärast päeva, mil teine Pool oleks pidanud omapoolsed kohustused täitma, kuid ei teinud seda nõuetekohaselt. 
8.12. Lisaks Üldtingimuste 8. peatükis sätestatule vastutavad Pooled lepinguliste kohustuste täitmise eest ka teistes Üldtingimuste punktides ja Lepingus sätestatud juhtudel.


9. GARANTIITINGIMUSED


9.1. Käesolevas peatükis on sätestatud müügi- ja töövõtugarantii üldtingimused (edaspidi Garantiitingimused), mis kohalduvad Osaühingu Mendali poolt müüdavate Kaupade ja tehtavatele Töödele käesolevas peatükis sätestatud tingimustel ja juhul.  
9.2.  Garantii andmisega luuakse Ostjale/Tellijale Kauba/Töö puuduste ilmnemise korral seaduses sätestatust soodsam seisund. Osaühing Mendali ei ole kohustatud igale tema poolt müüdavale Kaubale ja/või tehtud Tööle garantiid andma. Juhul, kui  Osaühing Mendali poolt müüdavale Kaubale ja/või tehtavale Tööle Garantiitingimustes sätestatud garantii ei laiene, on Ostjal/Tellijal siiski õigus kasutada puuduste ilmnemisel kõiki Lepingust, Üldtingimustest (v.a 9. peatükist) ja seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Ka juhul, kui Garantiitingimustes sätestatud garantii Kaubale/Tööle laieneb, ei ole Ostja/Tellija õigused Lepingust, Üldtingimustest ja seadusest tulenevate õiguskaitsevahendite kohaldamisel piiratud. 
9.3. Käesolevate Üldtingimustega ei anna Osaühing Mendali ühelegi konkreetsele Kaubale ega Tööle garantiid. Teistsuguse erikokkuleppe puudumisel annab Osaühing Mendali garantii temalt ostetud Kaubale või tellitud Tööle igakordse müügi, tellimuse või töövõtu puhul eraldi vastavasisulise garantiilubadusega. Garantiitingimused kehtivad juhul, kui konkreetse Kauba ostmiseks või Töö tellimiseks sõlmitavas Lepingus on Osaühing Mendali kui garantii andja andnud garantiilubaduse ja/või on tehtud viide Garantiitingimuste kohaldumisele ja/või Osaühing Mendali on Kauba/Tööga kaasa andnud garantiilehe, millel sisaldub viide Lepingu kuupäevale ja Kauba/Töö nimetusele (Kaup/Töö peab olema identifitseeritav). 
9.4. Garantiitähtajaks on üldjuhul 24 kuud alates Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmise kuupäevast. 
9.5. Garantii kehtib ainult Osaühingu Mendali  poolt müüdud uutele Kaupadele ja/või valmistatud uuele Töö tulemile. Garantii ei kehti, kui paigaldust nõudev Kaup/Töö on paigaldatud Ostja/Tellija enda või Ostja/Tellija poolt Osaühinguga Mendali kooskõlastamata kolmanda isiku poolt. Garantii ei kehti ka ühelegi looduskivitootele. Garantii hõlmab garantiiajal Kauba/Töö või selle üksikutes detailides ilmnevate valmistamise-, tooraine- ja konstruktsiooni puuduste kõrvaldamise Osaühing Mendali või  toote tootja poolt volitatud garantiiteenuse töökodades. Garantii ei hõlma Kauba/Töö reguleerimist, puhastamist, hooldamist ja kasutamisest põhjustatud loomuliku kulumise tõttu tekkinud muutustest tulenevate vigade kõrvaldamist. Garantii kehtib ainult sellisele Kaubale/Tööle, mida on kasutatud vastavalt Kauba/Töö sihtotstarbele ja vastavuses kasutusjuhendiga ja tootejuhendite eeskirjadega. Garantii alla kuuluv puudus peab Kaubal/Tööl eksisteerima Kauba/Töö Ostjale/Tellijale üleandmise hetkel. 
9.6. Garantii ei hõlma Kaubal/Tööl tekkinud puudusi, mis on tekkinud pärast Kauba/Töö üleandmist ning on põhjustatud: transpordikahjustustest; Kauba/Toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, -hooldamisest, -paigaldamisest või -ühendamisest; kui Kauba/Toodet on remonditud muus teenindusasutuses kui Osaühing Mendali esinduses; Ostja/Tellija süülisest tegevusest või tegevusetusest; kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla ja/või kui ilma Osaühing Mendali või tootja kirjaliku nõusolekuta on Kaupa/Tööd muudetud või parandatud. 
9.7. Garantiijuhtumist (st garantii alla kuuluvast Kauba/Töö puudusest) tuleb teatada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul puudusest teada saamisest või teada saama pidamisest. 
9.8. Osaühing Mendali on kohustatud Garantiitingimustes sätestatud garantiiteenust osutama, kui Ostja/Tellija esitab garantii aluseks oleva dokumendi (müügi- või töövõtulepingu, arve, sularahatšeki, garantiilehe või muu dokumendi, mille abil on võimalik identifitseerida Kaupa/Tööd ja sellele garantii laienemist). 
9.9. Garantii alla kuuluva puuduse kõrvaldamise kohustub Osaühing Mendali korraldama esimesel võimalusel, üldjuhul mitte hiljem kui ühe (1) kuu jooksul. Kauba/Töö puhul esimese garantiijuhtumi ilmnemisel (st puuduse esmakordsel avastamisel) on  Osaühingul Mendali õigus valida, kas ta kõrvaldab puuduse parandamise või asendamise teel. Sama Kauba/Töö puhul teise ja enama garantiijuhtumi esinemise korral on Ostjal/Tellijal õigus valida, kas ta soovib puuduste kõrvaldamist parandamise või asendamise teel. Lepingust taganeda ning nõuda Kauba/Töö tagasivõtmist ja hinna tagastamist võib Ostja/Tellija üksnes juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa parandada või asjaga, mida ei saa asendada ning mille puhul parandamine ei annaks tulemusi, mis võimaldaks Kaupa/Tööd sihipäraselt kasutada. Kauba/Töö tagastamist ja hinna hüvitamist võib Ostja/Tellija nõuda ka juhul, kui korduv garantiiremondi teostamine ei anna tulemusi. 
9.10. Garantiiremont on Ostjale/Tellijale tasuta. Garantiiremondi objektiks oleva Kauba/Töö transpordi garantiiremondi töökotta, Kauba tootja asukohta või garantiiremondi teostaja sõit koha peale toimub Osaühingu Mendali või tootja kulul üksnes juhul, kui leiab kinnitust puuduse kuulumine garantii alla. Garantiid mittehõlmavate puuduste remonditööde kulud ja transpordikulud kannab Ostja/Tellija. 
9.11. Kui Pooled jäävad eriarvamusele Kauba/Töö puudusele garantii laienemise osas, tellitakse  sõltumatu ekspertiis Üldtingimuste punktis 7.10 sätestatud tingimustel. 
9.12. Üldtingimustes sätestatud garantiiteenust osutatakse Osaühing Mendali esinduses aadressil Kotzebue 18d Tallinn.


10. TEADETE EDASTAMINE


10.1. Informatiivse sisuga teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti, faksi või posti teel. Juhul, kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele Poolele edastatavad teated olema edastatud kas tähtkirjaga, faksiga või üle antud teisele poolele allkirja vastu. Olulisi õiguslikke tagajärgi loovateks teadeteks on eeskätt Poolte Lepingu ülesütlemise avaldused, samuti Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest. 
10.2. Lepinguga seotud teated ja dokumendid edastatakse teisele Poolele Lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt.
10.3. Kirjalik teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui see on üleantud allkirja vastu või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt Lepingus näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Juhul, kui Pool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning ei ole sellest teist Poolt kirjalikult informeerinud, loetakse teade Poole poolt kättesaaduks, kui see on postitatud Lepingus märgitud aadressile.
 
11. LÕPPSÄTTED


11.1. Leping ning kõik Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 
11.2. Pooltel on õigus pikaajaline tähtajaline Leping (so sõlmitud vähemalt 6 kuuks) igal ajal ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele tähitud kirjaga vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.
11.3. Kui Pool rikub oluliselt Lepingust tulenevaid kohustusi (eelkõige tasu maksmise kohustust), on teisel Poolel õigus Leping etteteatamistähtaega järgimata ka ennetähtaegselt lõpetada.
11.4. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine ei mõjuta Lepingust enne ülesütlemist tekkinud õiguste ja kohustuste kehtivust, samuti kokkulepet Lepingust tulenevate vaidluste ja pretensioonide lahendamiste kohta.
11.5. Lepingu Pooled kohustuvad mitte avalikustama informatsiooni käesoleva Lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta ning võtma tarvitusele kõik meetmed, mis on vajalikud vältimaks eelpool mainitud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte. Käesolev piirang ei kehti informatsiooni teatavakstegemise kohta Poolte advokaatidele, juristidele, audiitoritele või seadusest tuleneval alusel riigiasutustele või Poolte kirjalikul erikokkuleppel.
11.6. Pooltel ei ole õigust Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma teise Poole vastava kirjaliku nõusolekuta kolmandatele isikutele üle anda. 
11.7. Juhul, kui Üldtingimuste või Lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eesti Vabariigis kehtivate õigusakti(de)ga, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.
11.8. Üldtingimustele ja Lepingule, samuti Lepingust tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, sõltumata Ostja/Tellija asukohariigist. 
11.9. Üldtingimuste ja Lepingu(te)ga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, pöörduvad Pooled vaidluse lahendamiseks Osaühingu Mendali registrijärgse asukoha järgsesse kohtusse.


Kinnitatud 01. juulil 2007. aastal.